חוק חופש המידע

לקבלת מידע משירות בתי הסוהר, יש לפנות בכתב אל: 
סג"ד ירון שלמה, רע"ן רישום וניהול
והממונה על חוק חופש המידע במחלקת האסיר

נציבות שירות בתי הסוהר
הרטום 14 הר חוצבים- ירושלים

טל: 02-6225307, 02-6225239
פקס': 08-9193808

דוא"ל: hofesh-meyda@ips.gov.il.

תשלום אגרות-
תקנות חופש המידע אגרות-מחייבות גביית אגרות-לפי הפירוט הבא:

תיאור סוג האגרה מחיר
אגרה בבנק הדואר אגרת בקשה 20 ש"ח
איתור המידע, מיונו והטיפול בו 30 ₪  (לכל שעת עבודה החל בשעה הרביעית)
צילום, הפקה אגרת בקשה 0.20 ₪  (עבור כל דף צילום או פלט מחשב)
עבור דיסק-CD מחשב 2.49 ש"ח עבור דיסקט מחשב
אנו נודיע למבקש את סכום ההתחייבות לאחר שנחשב את עלות הטיפול והפקת המידע .

פטור מתשלום אגרות -
בקשה לקבלת מידע אישי פטורה מתשלום אגרת בקשה (20 ₪) וכן מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה החל בשעה הרביעית.
מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה או חברה לתועלת הציבור פטורה מתשלום אגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית.
מידע שמבקש אדם הדרוש לו לצורך מחקר אקדמי פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית.
אדם כי אין ביכולתו לשלם את האגרה והציג אישור על קבלת גמלה, פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית.
רשות ציבורית לא תגבה אגרת הפקה אם סכומה אינו עולה על 10 ₪.
ערעור על תשלום אגרה:
על החלטת הממונה רשאי המבקש לערער בתוך 30 ימים מיום מסירת החלטת הממונה, לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצא משרדו של הממונה.

מועד להחלטה בבקשה:
הרשות הציבורית תודיע למבקש המידע ללא שיהוי, ולא יאוחר מ-30 ימים מקבלת הבקשה, על החלטתו בבקשתו.
ראש הרשות הציבורית או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי להאריך את התקופה האמורה, במקרה הצורך, ב-30 ימים נוספים, ובלבד שהודיע על כך למבקש בכתב ונימק את הצורך בהארכת התקופה.
ראש הרשות הציבורית ראשי להאריך, הארכה נוספת, את התקופה האמורה, בהחלטה מנומקת אשר תישלח למבקש תוך התקופה האמורה, אם בשל היקפו או מורכבותו של המידע המבוקש יש צורך להאריך את התקופה; הארכה נוספת לא תעלה על התקופה המתחייבת מהטעמים האמורים, ובכל מקרה לא תעלה על 60 ימים. החליטה הרשות הציבורית להעמיד את המידע לרשות המבקש, תבוצע החלטתה תוך זמן סביר בנסיבות העניין אך לא יאוחר מ-15 ימים, זולת אם קבע הממונה, מטעמים מיוחדים, כי ההחלטה תבוצע במועד מאוחר יותק; הרשות תודיע למבקש היכן ומתי יעמוד המידע לרשותו.
עתירה לבית המשפט:
עתירה על החלטת רשות ציבורית לפי חוק זה תידון בבית משפט לעניינים מנהליים תוך 45 ימים.

הגנה על צד שלישי:
נתבקש מידע הכולל פרטים על אודות צד שלישי, אשר מסירתם עלולה לפגוע בצד השלישי, והרשות הציבורית שוקלת לאפשר למבקש המידע לקבל את המידע, תודיע הרשות לצד השלישי, בכתב, על דבר הגשת הבקשה ועל זכותו להתנגד למסירת המידע ותודיע על כך למבקש; קיבל אדם הודעה כאמור, רשאי הוא להודיע לרשות, בתוך 21 ימים כי הוא מתנגד לבקשה, בנימוק שאין למסור את המידע, מכוח הוראות סעיף 9 או הוראות כל דין.
החליטה הרשות הציבורית לדחות את התנגדותו של הצד השלישי, תמציא לו בכתב, את החלטתה המנומקת, ותודיע לו על זכותו לעתור נגד החלטתה על פי חוק זה.


 
  •