תנאי שימוש באתר

​​​

כללי
מדינת ישראל, לשכת גיוס, שרות בתי הסוהר (להלן: השב"ס) מציע את המידע בשירות מקוון זה ברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.

זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי השב"ס, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות למדינת ישראל. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא השב"ס ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת השב"ס.

פניות לשב"ס
בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות השב"ס, ניתן לפנות ישירות ללשכת הגיוס בדואר אלקטרוני, בכתובת: giyus@ips.gov.il, תשובות תינתנה בהקדם האפשרי, אך לא יאחר מ- 14 יום ממועד קבלת הפניה.

אחריות
השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
מדינת ישראל והשב"ס לא ישאו באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא ישאו מדינת ישראל והשב"ס באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.
מדינת ישראל והשב"ס לא ישאו באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי משתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
מדינת ישראל והשב"ס לא ישאו באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי אינטרנט. לעניין סעיף זה, "מדינת ישראל" משמע, לרבות השב"ס, עובדיה ונציגיה.

קישורים
בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למדינת ישראל (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המשרד לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למשרד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.


אין המדינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או השב"ס לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר. כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר.

שמירת סודיות
מידע אישי שנמסר למשרד באמצעות שירות זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981-.

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל
במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.


רישיון שימוש בתצלומי סטילס שזכות היוצרים בהם מצויה בבעלות מלאה של שרות בתי הסוהר המופיעים באתר זה:

אתר אינטרנט זה מנוהל ומתוחזק על ידי שרות בתי הסוהר (להלן – השב"ס). היצירות המופיעות באתר זה, לרבות תצלומים, טקסטים, סרטונים וכו', מוגנות בזכות יוצרים, המצויה בבעלות המשרד או בבעלותם של צדדים שלישיים. כל הזכויות ביצירות אלה שמורות לבעלי הזכות. לא ניתן להעתיק יצירות אלה או לעשות בהן כל שימוש, אלא לפי תנאי רישיון המפורטים מטה או לפי כל דין (למשל, יצירות שזכות היוצרים בהן פקעה לפי הדין; שימוש הוגן וכו'). 

א. הגדרות 
"נותן הרישיון" הוא שרות בתי הסוהר, מדינת ישראל (להלן גם "השב"ס"). 
"היוצר" הוא מי שיצר את היצירה.
"התצלום" הוא התצלום המוגן בזכות יוצרים המוצע לשימוש על פי תנאי רישיון זה. 
"המשתמש" הוא אדם מי שמממש זכויות על פי תנאי רישיון זה ואשר לא הפר לפנים את תנאי רישיון זה. 

ב. כללי
השב"ס מציע בזאת לציבור רישיון להשתמש בתצלומי סטילס שבאתר ואשר זכות היוצרים בהם מצויה בבעלותו המלאה, בהתאם לאמור להלן. 
יודגש, כי השב"ס איננו בעל זכות היוצרים בכל התצלומים המופיעים באתר, ורישיון זה מוענק אפוא רק לגבי תצלומי הסטילס שבהם יש לשב"ס זכות יוצרים. (תצלומים אלו ניתן למצוא תחת הקישור: "תנאי שירות")
התצלומים כאמור בסעיף ב.2. מוצעים לשימוש בכפוף לתנאי רישיון זה (להלן – "הרישיון"). על ידי ביצוע פעולה מהפעולות המותרות על-פי רישיון זה, המשתמש מקבל את תנאיו של הרישיון ומסכים להם. נותן הרישיון מעניק למשתמש את הרישיון כמתואר בזאת כנגד הסכמתו של המשתמש לתנאים אלה.

ג. הענקת רישיון 
בכפוף לתנאי רישיון זה, נותן הרישיון מעניק למשתמש בזאת רישיון עולמי, ללא תמלוגים, לא בלעדי, בלתי-מוגבל בזמן ולכל מטרה, פרט לכל שימוש מסחרי, לעשות בתצלומים כאמור בסעיף ב.2, את הפעולות הבאות ובתנאים הבאים: 
העתקת התצלום, הפצת עותקים ממנו, העברתו לציבור, העמדתו לרשות הציבור ושידורו, בכל מדיה או פורמט, וכן ביצוע שינויים טכניים בתצלום, הדרושים על-מנת לממש את הרשות בכל מדיה או פורמט ורק ככל שהם דרושים – מותרות;
יצירת יצירה נגזרת, ובפרט סילוף, פגימה, או ביצוע פעולה אחרת העלולים לפגוע בשמו או בכבודו או של היוצר, או של נותן הרישיון – אסורה.
הענקת רישיון-משנה בתצלום – אסורה.
בכל שימוש בתצלום, על המשתמש לציין את שם היוצר וכן את שם המשרד בעל האתר בו מצוי התצלום. 
למען הסר ספק, רישיון השימוש בתצלומים כאמור אינו כולל תצלומים אשר זכות היוצרים בהם שייכת לגורמים שאינם המשרד. כל שימוש בתצלומים כאלה, (תצלומים אלו ניתן למצוא תחת הקישור: "תנאי שירות"), מותנה בקבלת אישורו של בעל זכות היוצרים בהם.
יובהר, כי הרישיון אינו מקיף, בהכרח, גם את הזכות המוסרית בתצלום, אשר שייכת ליוצר. במקרים בהם קיים חשש לפגיעה בזכות המוסרית של היוצר, על המשתמש לפנות ליוצר ולקבל את הסכמתו לשימוש המבוקש.
רישיון זה אין בו כדי לאפשר, להתיר או לאשר פעולה אשר עשייתה היא עוולה או הפרת הוראת חיקוק כלשהו, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.


רישיון זה אין בו כדי לחייב את המשרד להעלות לאתר את התצלומים המצויים ברשותו, כולם או חלקם.
הרישיון ניתן ביחס לתצלומים המופיעים באתר כמות שהם, לרבות ברזולוציה בה הם מופיעים באתר. אין ברישיון זה כדי לחייב את השב"ס להעלות לאתר את התצלומים באופן אחר, לרבות בפורמט שונה או ברזולוציה זו או אחרת, או לספק את התצלומים באופן אחר, לרבות בפורמט וברזולוציה שונים מאלה שבאתר. 


בכל שאלה בנוגע להיקף השימוש המותר, ו/או בבקשה לעשיית שימוש שאינו מותר על-פי תנאי רישיון זה, ניתן לפנות ללשכת הגיוס בכתובת הדוא"ל: giyus@ips.gov.il על-מנת לקבל את הסכמתו בכתב.

ד. פקיעת הרישיון 
רישיון זה והזכויות המוענקות על פיו יפקעו באופן מיידי עם הפרת תנאי הרישיון על ידי המשתמש. 

ה. מצגים, אחריות והסרת אחריות. 
הרישיון כאמור בסעיף ג', מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). השימוש בתצלומים לפי הרישיון נעשה על אחריות המשתמש בלבד. 
השב"ס שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הרישיון בכל עת. במקרה של שינוי תנאי הרישיון, שינוי זה יחול מעתה ואילך, כלומר, לא יחול על שימושים שנעשו טרם שינוי זה.
השב"ס שומר לעצמו את הזכות להוריד חומר מהאתר בכל עת. 
השב"ס לא יישא באחריות להתאמת הרישיון ו/ או התצלומים לצורכי המשתמש. 
השב"ס לא יישא באחריות לשינויים שנעשו בתצלומים על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. 
השב"ס לא יישא באחריות כלפי צד ג', הנובעת משימוש ברישיון או משימוש באתר.
השב"ס לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר, לרבות הורדת תצלומים לפי תנאי הרישיון, נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר ויישומי אינטרנט (כגוןJava JavaScript, Active-X).

ו. שונות 
תנאים נוספים הנוגעים להסכם הרישיון כאמור:
צד לרישיון זה לא יחשב כמי שוויתר על קיום תנאי מתנאי רישיון זה או כמי שהסכים להפרה של תנאי מתנאיו, אלא אם הוויתור או ההסכמה נעשו בכתב ואותו צד חתם על כך. הדבר ייעשה בתיאום מראש עם היועץ המשפטי של המשרד.


רישיון זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע ליצירה שבנדון. אין כל הבנות, הסכמים או רישיונות אשר לא פורטו לעיל. נותן הרישיון לא יהא כפוף לתנאים נוספים, אשר עשויים להופיע בכל הודעה מטעם המשתמש. כל שינוי בתנאי רישיון זה אינו תקף, אלא אם נעשה בהסכם משותף בכתב בין נותן הרישיון לבין המשתמש. 


פרסומים רשמיים של מדינת ישראל – במידה שתתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.
 ​


 
  •